İletişim Formu  Birinci Sınıf GSM

  GSMR (Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı) Nedir?

  İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Gayrisıhhî müessese “faaliyetleri sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek işletmeler” olarak tanımlanır. İdare tarafından çıkarılan Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği şartlarını sağlayan işletmeye, İdare tarafından verilen görüş yazısına Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat (GSMR) görüş yazısı denir.

  1.SINIF GSMR: Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir. Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden mutlaka uzak tutulması, sanayi bölgesi ya da sağlık koruma bandı konulabilecek yerlerde olması gereken kuruluşlardır.

  GEREKLİ BELGELER

  • Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu (ayrıntılı adres krokisi eklenecek)
  • İmar Durumu (İlçe Belediye Başkanlığından)
  • Yapı Kullanma İzin Belgesi (İlçe Belediye Başkanlığından)
  • İşletme Belgesi (Bölge Çalışma Müdürlüğünden)
  • İtfaiye Raporu (Merkez İtfaiye Müdürlüğünden)*
  • İSKİ Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı
  • Sorumlu Müdür Sözleşmesi (işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip)
  • Sorumlu Müdüre ait Diploma Sureti
  • Vergi Levhası
  • Ticaret Odasına Kayıtlı ise, Ticaret Sicil Gazetesi, Oda Kayıt Belgesi
  • Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Kayıtlı ise, Oda Kayıt Belgesi
  • İmza Sirküleri
  • Vaziyet Planı
  • Tapu
  • Kira Kontratı (Kiracı ise)
  • Motor Beyannamesi (gerektiği durumlarda)
  • İş Akış Şeması (gerektiği durumlarda)
  • Emisyon İzin Belgesi (emisyon iznine tabi işyerlerinden) (İl Çev. ve Orm. Md.’den)
  • Kapasite Raporu (gerektiği durumlarda) (İstanbul Sanayi Odasından)
  • Doktor Sözleşmesi (çalışan sayısı 50’den fazla olan işyerlerinden)
  • Varsa basınçlı kapların, yakıt tanklarının ve vinçlerin Fenni Muayene Raporları
  • Patlayıcı madde var ise Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi (İl Emniyet Md.’den)